9,0
Winnaar 2018
Veilig betalen via

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden website Bebsy.nl.

Algemeen
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en/of partnerwebsites indien je hierna toe wordt gelinkt vanuit Bebsy.nl. Bepalingen of voorwaarden gesteld op deze (partner) websites met betrekking tot het gebruik van de betreffende website, zijn alleen bindend voor Bebsy indien en voor zover deze door Bebsy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Gebruik website
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Bebsy. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Bebsy uitdrukkelijk afgewezen.

Verplichting gebruikers
Gebruikers verplichten zich om de website(s) niet te gebruiken:
- Voor enig onwettig doel en/of onrechtmatig gebruik van de website;
- Op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
- Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon).

Functioneren website
Bebsy stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Bebsy een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website ten allen tijde bereikbaar is of naar behoren functioneert. Bebsy vraagt uw begrip hiervoor en wijst erop dat zij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, welke dientengevolge is ontstaan.

Informatie op de website
Bebsy stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Bebsy de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u onvolkomenheden in de verstrekte informatie aantreft, verzoeken wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers om de betreffende informatie te verifiëren.

Informatie derden op de website
De website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. Bebsy heeft geen invloed op die andere sites en de voorwaarden van Bebsy zijn daarop niet van toepassing. Bebsy verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. Bebsy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

Uitvoering reizen/arrangementen derden
De reizen / arrangementen die aangeboden worden op Bebsy.nl worden gefaciliteerd en uitgevoerd door derden, zijnde een luchtvaartmaatschappij of accommodatie verschaffer (hierna te noemen; Uitvoerder). Bebsy is daarmee uitdrukkelijk geen partij tot en/of bij de overeenkomst die je sluit met de betreffende uitvoerder van de aangeboden vlucht of accommodatie en is slechts een tussenpersoon tussen jou als particulier en de betreffende uitvoerder(s). De algemene (boekings en/of reis) voorwaarden van de uitvoerder(s) zijn van toepassing op het onderdeel dat bij de betreffende uitvoerder(s) is geboekt.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van de website - zoals onder meer op teksten, videos, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht) van Bebsy en/of haar licentiegevers. Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Het is de gebruiker toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de website te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen en/of te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bebsy en/of haar licentiegevers.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de site
Bebsy behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat Bebsy dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Toepasselijk recht
Op deze gebruikersvoorwaarden  en de algemene voorwaarden van Bebsy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen ten aanzien van deze voorwaarden, de website en/of de privacy bescherming, kunt u deze sturen naar support@bebsy.nl.